تعرفه خطوط

خطوط اختصاصی 2000

قیمت کاربر قیمت نماینده ارقام نوع خط
1900000 1850000 12 2000xxxxxxxx
2460000 2390000 11 2000xxxxxxx
3600000 3540000 10 2000xxxxxx
6900000 6880000 9 2000xxxxx
12900000 12600000 8 2000xxxx

خطوط اختصاصی 1000

قیمت کاربر قیمت نماینده ارقام نوع خط
990000 950000 14 1000xxxxxxxxxx
1390000 1350000 13 1000xxxxxxxxx
3500000 3400000 12 1000xxxxxxxx
4600000 4520000 11 1000xxxxxxx
9850000 9760000 10 1000xxxxxx
15200000 15130000 9 1000xxxxx
60100000 60050000 8 1000xxxx

خطوط اختصاصی 50004

قیمت کاربر قیمت نماینده ارقام نوع خط
25.000 15.000 14 50004xxxxxxxxx
240.000 220.000 13 50004xxxxxxxx
400.000 380.000 12 50004xxxxxxx
590.000 570.000 11 50004xxxxxx
850.000 835.000 10 50004xxxxx
1.100.000 1080.000 9 50004xxxx

خطوط اختصاصی 3000

قیمت کاربر قیمت نماینده ارقام نوع خط
155,000 140,000 14 30002xxxxxxxxx
770000 730000 12 30002xxxxxxxx
900000 860000 10 30002xxxxxxx

خطوط اختصاصی 50001

قیمت کاربر قیمت نماینده ارقام نوع خط
100,000 50.000 14 50001xxxxxxxxx
250000 230000 13 50001xxxxxxxx
400000 380000 12 50001xxxxxxx
450000 435000 11 50001xxxxxx
610000 595000 10 50001xxxxx
950000 920000 9 50001xxxx

خطوط اختصاصی 2000

قیمت کاربر قیمت نماینده ارقام نوع خط
1900000 1850000 12 2000xxxxxxxx
2460000 2390000 11 2000xxxxxxx
3600000 3540000 10 2000xxxxxx
6900000 6880000 9 2000xxxxx
12900000 12600000 8 2000xxxx

خطوط اختصاصی 50005

قیمت کاربر قیمت نماینده ارقام نوع خط
90.000 80.000 14 50005xxxxxxxx
280.000 270.000 13 50005xxxxxxxx
390.000 370.000 12 50005xxxxxxx
440000 420000 11 50005xxxxxx
590000 570000 10 50005xxxx
910.000 890.000 9 50005xxxx

خطوط اختصاصی 50009

قیمت کاربر قیمت نماینده ارقام نوع خط
150000 120000 14 50009xxxxx

خطوط ثابت تهران

قیمت کاربر قیمت نماینده نوع خط
590000 530000 021xxxxxxxx