تعرفه ارسال

تعرفه تمامی پنل ها

ضرایب اپراتور ها فارسی کاربر لاتین کاربر فارسی نماینده لاتین نماینده گروه
1.2 210 414 195.6 384 اپراتور 1000
1.2 210 414 195.6 384 اپراتور 2000
1.2 210 414 195.6 384 اپراتور 3000
0.95 166.25 327.75 154.85 304 اپراتور 50009-50001
1 175 345 163 320 اپراتور 50002-50005
1 175 345 136 320 اپراتور50004
1.2 210 414 195.6 384 ارسال BTS اپراتور
4.5 787.5 1552.5 733.5 1440 ارسال با نام تجاری
1.1 192.5 379.5 179.3 352 خطوط ثابت تهران
0.1 17.5 17.5 16.3 16.3 ایمیل
0.2 35 69 32.6 64 پیام صوتی